Avís legal

LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48, associació de nacionalitat espanyola amb domicili a Rambla Sant Nebridi 2 8º 1ª, 08222 Terrassa (Barcelona) i CIF: G-62415427, inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i dʼEntitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Secció 1ª Núm. 24282, és la titular del lloc web www.terrassa48.com

1. CONDICIONS GENERALS DʼÚS
La utilització del lloc web www.terrassa48.com propietat de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 és absolutament voluntària i suposa la acceptació plena per qui hi accedeix, en endavant lʼUsuari, de totes les Condicions Generals dʼÚs vigents en cada moment que es troben en la present direcció, per la qual cosa lʼUsuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserva la present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus dʼoperació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web.
LʼUsuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contraria al disposat per la legislació vigent. LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 es reserva el dret a retirar lʼaccés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals dʼÚs.
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals dʼÚs així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments dʼús o avisos que resultin dʼaplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a la utilització dels mateixos.

2. OBJECTE
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48, proporciona informació clara i gratuïta als Usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
LʼUsuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits al Lloc Web pertanyen a lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 o als seus llicenciants, excepte en lʼesmentat a lʼapartat anterior referent a hipervíncles.
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 és titular dels textos i imatges de la seva pàgina web, i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels esmentats elements. Por tant, lʼUsuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut dʼaquesta pàgina tal i com es presenta per al seu ús personal i privat, mai amb finalitats comercials, sempre que lʼUsuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 autoritza lʼestabliment dʼenllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions:

  1. Que lʼenllaç no sʼestableixi des dʼuna web els continguts de la qual resultin contraris a la Llei, la moral i lʼordre públic.
  2. Que no sʼofereixi una imatge de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada.
  3. Que no es creï la impressió de que concorre una inexistent relació o vinculació comercial entre lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 i els titulars, responsables o anunciants des de la que es crea lʼenllaç, quan aquest no en sigui el cas.
  4. Que no es creï la impressió de que els continguts o web de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants a la web des de la que sʼestableix lʼenllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS
Les condicions dʼaccés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se lʼUsuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que sʼofereixen. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:
Realitzar actuacions que puguin produir a la web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 o a tercers.
Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o lʼenviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa. LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 no pot assumir cap responsabilitat derivada de lʼús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines dʼInternet de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48.

5. CONDICIONS LEGALS DʼINFORMACIÓ GENERAL
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 en compliment amb el disposat a lʼart. 10 de Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a través de la seva pàgina Web proporciona lʼaccés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, domicili i direcció de comunicacions.


6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 compleix amb la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, LOPD, i demés legislació que la desenvolupa.
Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a lʼaccés a determinada informació i contingut, lʼUsuari haurà prèviament de donar-se dʼalta com a tal, havent dʼacceptar amb la forma establerta en el mateix, dʼacord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals, per a poder ser incorporat al nostre fitxer. LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a tal efecte i a atendre les peticions dʼinformació sol·licitades per lʼUsuari, essent el
responsable del tractament lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48.
Per altra banda sʼinforma als Usuaris de lʼús de cookies per a obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre lʼús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 son anònimes i no es refereixen a les dades personals de lʼUsuari ni es pot accedir amb les mateixes a dades del disc dur de lʼUsuari. La identitat de lʼUsuari
mai és inserida directament a la cookie i per tant no seʼl pot identificar.


7. POLÍTICA DE PRIVACITAT
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 li garanteix la màxima confidencialitat i privacitat de les dades personals subministrades. Al registrar-se com a usuari a la pàgina web de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 es garanteix que totes les dades personals sol·licitades seran privades i confidencials. Les esmentades dades seran arxivades i passaran a formar part dʼun fitxer de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48. Aquesta informació serà utilitzada única i exclusivament per a la gestió de les seves sol·licituds i per a lʼenviament per part de lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 dʼinformació sobre novetats, ofertes, productes, serveis o qualsevol contacte comercial que pugui sorgir entre lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 i el client.


8. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 declina tota responsabilitat en cas de que lʼaccés o les visites al seu web fossin impossibilitades o dificultades degut a una interrupció o defectuosa presentació del subministrament elèctric, telefònic o dʼaltres proveïdors de telecomunicacions aliens a lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació dʼun tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.
Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.
LʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, de qualsevol naturalesa, que es derivin de lʼús de la informació i de les matèries contingudes a la Web www.terrassa48.com. Amb els límits establerts a la Llei, lʼOrquestra de Cambra Terrassa 48 no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta dʼactualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines dʼInternet.

 
Subscriu-te al butlletí
Enviar Subscripció
Baixa del Servei

Copyright © 2013 OCT48

Avís legal